Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF)

melyek kiterjednek a VIP Reklám és Grafika / Hajdú Balázs e.v. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.

Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy a megrendelőlap aláírásával elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek.

Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal.

Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2017. január 01. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

 

 1. Szerződő felek

Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

Vállalkozó: Hajdú Balázs e.v.
Adószám: 68475343-2-34
Bankszámlaszám: 10403040-50526870-55861008
E-mail: [email protected]
Web: www.vipreklamgrafika.hu

 

Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.

 

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TELJESÍTÉSE

A szolgáltató az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről.

A szolgáltatás tartalma:

 • Grafikai tervezés
 • Arculattervezés
 • Prospektusok, katalógusok, szóróanyagok készítése
 • Általános tájékoztató anyagok
 • Kiadványtervezés
 • Rendezvények, kiállítások kommunikációs anyagai

 

A Megrendelő megrendelését írásbeli (levél, E-mail, online űrlap) formában jogosult továbbítani a szolgáltató részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, árakat, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat.

 

A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

 

 1. Megrendelői árak és kedvezmények

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ügyfeleit, vásárlási szokásaik és/vagy a vásárlási érték figyelembevételével különböző kedvezményekben részesítse.

A kedvezményes árat, ill. fizetési könnyítéseket felek kötelesek az árajánlatban/ visszaigazolásban, vagy egyéb módon írásban rögzíteni.

 

 1. Ellenérték

A Szolgáltató ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

 

Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, egységnyi termékre vonatkozóan. A megadott árak az adott árunak megfelelő szokásos csomagolási költségeket tartalmazzák.

 

 1. Fizetések

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

 

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként.

A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

 

5.1. Előleg fizetése

Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató foglaló fizetését kötheti ki, illetve a
munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől további előleget kérhet.

 

A szerződés teljesítése esetén a foglaló összege a vállalkozási díjba beleszámít.
A foglaló összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a Szolgáltatói díj 20%-a, a foglaló és előleg együttesen a Szolgáltatói díj 50 %-áig köthető ki.

 

Ha a szerződés meghiúsulásáért a Szolgáltató felelős, akkor a Megrendelő részére a foglaló
visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatót illeti meg. A foglalóról való lemondás és a
foglaló visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, az esetleges
kártérítésbe azonban a foglaló beleszámít.
A foglalóra és előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató a grafikai tervezést megelőzően, előzetesen jelzi.

 

Az előlegről, illetve foglalóról szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba
lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is.

 

Amíg a Megrendelő az előleg, illetve foglaló számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a
Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési
határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg, illetve foglaló
számla lejárata után egyenlíti ki a Megrendelő a számlát.

 

 1. Rendelés törlése

A Szolgáltató csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

 

 1. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles a Szolgáltatót mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

 

 1. Szállítás

A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról a Szolgáltató haladéktalanul értesíti. Az áru átadása futárszolgálat útján történik.

 

A Szolgáltató az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről a Szolgáltató a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

 

 1. Szavatosság és jótállás, kártérítés

A Szolgáltatót a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

 

Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a Szolgáltató a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a Szolgáltató vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát.

Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

 

A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért a Szolgáltató kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

 

 1. Az áru megvizsgálása, kifogások

A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket a futárnál jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

 

A Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti a Szolgáltatót.

* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti a Szolgáltatót.

 

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a felvett jegyzőkönyvet.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

 

A Szolgáltató mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

 

 1. A szerződés megszűnése

A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

 

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást

kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.

* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti

magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.

* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.

 

Amennyiben a Szolgáltató valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

 

 1. A szerződő felek közötti kapcsolattartás

A Szolgáltató a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba foglalja, illetve írásban megerősíti (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

 

 1. Dokumentumok archiválása

Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása állomány formájában történik meg. Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Tervező minimum 2 évig archiválja.

 

 1. Szerzői jogok

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Tervező által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.

A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

Tulajdonjog: A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

 

 1. Titoktartás, adatvédelem

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli. Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.